Kompetenscenter

Kompetenscentren bildar en helhet som stöder genomförandet av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik. Kompetenscentren utvecklar och främjar kompetens, expertis och informationsförmedling inom ungdomssektorn enligt ungdomslagen.

Undervisnings- och kulturministeriet godkände 11.12.2017 de kompetenscenter som är berättigade till statsunderstöd för åren 2018–2019, det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik för 2017–2019 enligt de prioriterade områdena. De prioriterade områdena är ungdomars delaktighet, stärkande av ungdomars sociala kompetens, ungdomsarbete på webben, informations- och rådgivningstjänster för ungdomar samt utveckling av ungdomsarbetets tjänster, kvalitet och metoder. Det sist nämnda utgör huvuduppgiften för Finlands Scouters Kompetenscenter.

(se minedu.fi/nuorisotyon-keskukset)

 

FINLANDS SCOUTERS KOMPETENSCENTER

Huvuduppgiften för Finlands Scouters kompetenscenter är att utveckla verktyg, metoder och operativa modeller för att identifiera och erkänna kompetens vid läroanstalter, i arbetslivet och i frivilligverksamhet.

 

MÅLGRUPPER

SAMORDNING AV SEKTORÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

 

UNGDOMAR

arbetslösa, studerande, aktiva med olika fritidsintressen och frivilliga

LÄRARE OCH UNGDOMSARBETARE

lärarutbildning och intressebevakning, ungdomsledare och ohjaamo-verksamhet (socialt ungdomsarbete)

UTBILDNINGSANORDNARE

Läroanstalter, UKM, UBS (utbildnings- och kompetenspolitik)

ARBETSLIVET

Den offentliga, privata och tredje sektorn, arbetsverkstäder, fritidsintressen och frivilligarbete samt fackorganisationer

 

STRATEGISK PRIORITERING:

Verktyg för identifiering och erkännande av kompetens i samhället

 

PRECISERING 1 AV PRIORITERINGEN

Validering av utbildningar och programmet (studiepoäng, EQF/NQF-utjämning och beskrivning med hjälp av arbetslivskompetens)

PRECISERING 2 AV PRIORITERINGEN

Digitala kompetensmärken för alla

PRECISERING 3 AV PRIORITERINGEN

Virtuell kompetenscirkel för integration av formell och icke-formell kompetens

PRECISERING 4 AV PRIORITERINGEN

Utvärdering av verktygens funktion och nytta samt vidareutveckling

 

ÅTGÄRDER

 1. Validering av utbildningar och delande av valideringskompetens med andra organisationer
 2. Utveckling och införande av digitala kompetensmärken tillsammans med målgrupperna
 3. Definierande av kriterierna för och syftet med kompetenscirkeln tillsammans, påbörjande av planeringen av ett digitalt verktyg
 4. Utvärdering av verktygens användbarhet ur alla målgruppers perspektiv: beställd undersökning

 

STRATEGISK PRIORITERING:

Metoder och modeller för identifiering och erkännande av kompetens för att främja sysselsättningen

 

PRECISERING 1 AV PRIORITERINGEN

Multiprofessionella tolknings- och aktivitetsforum inom kompetens som involverar alla målgrupper. Fortlöpande definition av framtidens arbetslivskompetens

PRECISERING 2 AV PRIORITERINGEN

Deltagande i utveckling av lärarutbildning och utbildning av ungdomsledare för att identifiera ungdomars kompetens och staka ut studievägar tillsammans med arbetslivet

PRECISERING 3 AV PRIORITERINGEN

Utveckling av metoder för ungdomars kamratidentifiering och en operativ miljö med hjälp av en digital plattform

PRECISERING 4 AV PRIORITERINGEN

Utveckling av inlärningsmetoder inom frivilligverksamheten av typen Service Learning och Maker

 

ÅTGÄRDER

 1. 2–3 regionala sektoröverskridande tolkningsforum som består av ovan nämnda målgrupper och som anknyter till AHOT-processer och arbetslivskompetens (t.ex. yrkesutbildning, högskolor och universitet, tredje sektorn, arbetsgivarna)
 2. Utveckling av medborgarorienterad pedagogik tillsammans med två lärarutbildningsorganisationer och två utbildare av proffs inom ungdomssektorn samt arbetslivet. Beskrivning av konkreta samarbetsmodeller för ungdomar och staka ut vägar för kompetensutveckling bland dem som arbetar med ungdomar.
 3. Utveckling av en operativ modell och ett forum för kamratidentifiering. Utveckling av en virtuell plattform för studier och fritidsintressen, där ungdomar kan identifiera varandras kompetens. Definierande av lärares/mentorers roller och uppgifter.
 4. En operativ modell för inlärning av serviceverksamhet tas fram tillsammans med målgrupperna.

 

STRATEGISK PRIORITERING

Programmet för ungdomars arbetslivskompetens (2018 med egen finansiering/Lionsförbundet/Röda Fjädern)

 

PRECISERING 1 AV PRIORITERINGEN

Utveckling av ungdomars ekonomihantering och medelanskaffningskompetens med ett entreprenörsorienterat grepp

PRECISERING 2 AV PRIORITERINGEN

Sparrningspaket för sökande av sommarjobb för ungdomar och för att lyfta fram kompetensen i praktiken

PRECISERING 3 AV PRIORITERINGEN

Arbetslivsrelaterade inspirationsdagar: Dialog mellan målgrupperna om framtidens kompetens- och arbetslivskrav samt påvisandet och identifieringen av dem

 

ÅTGÄRDER

 1. Utveckling av ett gemensamt digitalt kompetensmärke för medelanskaffning, verktyg och handledning för att utveckla ungdomars ekonomiska kompetens. Stöd från samarbetspartner. (t.ex. TAT, 4H-förbundet, Företagarna i Finland)
 2. Anvisningar för ungdomar i att söka sommarjobb samt öva sig i att söka jobb och delta i rekryteringsprocessen. Utnyttjande av externa rekryteringsexperter i sommarjobbskampanjen och information om kampanjen.
 3. Ordnande av ett öppet inspirerande arbetslivsevenemang som beaktar målgruppernas synpunkter och behov.

 

Bilder Atte Kesti, Miska Loimaala, Aapo Rainio