Osaamiskeskus

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa.

Nuorisoalan osaamiskeskukset rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Partion osaamiskeskuksen strategiset painopisteet ovat:

Työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen yhteiskunnassa

 1. Koulutusten ja ohjelman validointi (opintopisteytys, EQF/NQF-tasoitus ja kuvaaminen työelämätaidoin)
  • Validointiosaamisen jakaminen muille järjestöille sekä oppilaitoksille
 2. Digitaaliset kaikille yhteiset osaamismerkit
  • Digitaalisten osaamismerkkien tekeminen ja käyttöönotto kohderyhmien kanssa yhteistyönä
 3. Digitaalinen osaamiskiekko formaalisti ja nonformaalisti hankitun osaamisen integrointiin
  • Digitaalisen osaamiskiekon ensimmäisen version julkaiseminen ja edelleen kehittäminen.
 4. Nuorten vertaistunnistamisen menetelmän ja digitaalisen alustan kehittäminen toimintaympäristöksi
  • Kehitetään ja pilotoidaan osaamisen vertaistunnistamisen toimintamallia ja digitaalista alustaa nuorisotyöhön.

Menetelmiä ja malleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työllistyvyyden edistämiseksi

 1. Moniammatilliset ja kaikkia kohderyhmiä osallistavat osaamisen tulkintafoorumit. Tulkintafoorumien toiminnan mallintaminen. Tulosten vienti kaikkien saataville.
  • Tulkintafoorumeiden työtä jatketaan ja mukaan tuodaan 2 uutta nuorisojärjestöä. Tulkintafoorumeiden tulokset viedään AHOT/OSTU-suosituksina kaikkien saataville tavoitteena yhdenmukaisesti tunnustaa aiemmin hankittua sekä opintojen aikana hankittavaa osaamista.
 2. Opettajankoulutuksen sekä nuorisoohjaajien koulutuksen kehittämiseen osallistuminen tavoitteena nuoren osaamisen tunnistaminen ja opinpolun silloittaminen yhdessä työelämän kanssa.
  • Kansalaisyhteiskuntalähtöisen pedagogiikan kehittäminen kahden opettajankoulutusorganisaation ja kahden nuorisotyöntekijäkouluttajan sekä työelämän kanssa. Konkreettisten yhteistyömallien kuvaaminen nuorille ja nuorten kanssa toimiville osaamisen silloittamiseen.
 3. Valtakunnallinen kyselytutkimus osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä toisen asteen opiskelijoille sekä nuorisojärjestöjen jäsenille. Lisäksi jäsenkysely nuorisojärjestöille, miten ne kokevat, että järjestössä hankittua osaamista voidaan hyödyntää oppilaitoksissa.
  • Toteutetaan valtakunnallinen kyselytutkimus osaamisen tunnustamisen käytännöistä oppilaitoksissa sekä vastaavasti nuorisojärjestöille jäsenkysely siitä, miten nuoret kokevat, että heidän harrastuksessa hankittua osaamista on opinnollistettu sekä miten sitä pitäisi opinnollistaa.

Nuorten työelämätaitojen ohjelma

Partion työelämätaitojen ohjelma on vuoden 2018 aikana toteutettu projekti, jossa partiossa hankittavia työelämätaitoja tehdään näkyviksi. Partion työelämätaitojen ohjelman on rahoittanut Suomen Lions liitto ry vuoden 2016-17 Punaisen sulan keräystuotoilla.

 1. Nuorten taloudenhallinta- ja varainhankintaosaamisen kehittäminen yrittäjämäisellä otteella
  • Luodaan yhteinen varainhankinnan digitaalinen osaamismerkki, kehitetään työkaluja ja annetaan ohjausta nuorten taloudenhallintaosaamisen kehittymiseksi. Tukeudutaan kumppaneiden asiantuntijuuteen (esim. TAT, 4H-liitto, Suomen Yrittäjät)
 2. Kesätyönhaun sparrauspaketti nuorille työelämätaitojen ja osaamisen tuomiseksi esille käytännössä
  • Tehdään nuorille ohjeisto kesätyöpaikan hakemiseksi ja ohjeita työnhaku- ja rekrytointitilanteen harjoittelemiseksi. Hyödynnetään ulkopuolisena palveluna rekrytoinnin asiantuntijoita kesätyöhakukampanjassa ja viestitään kampanjasta toimintatapana.
 3. Työelämän inspiraatiopäivä: Kohderyhmien välinen dialogi tulevaisuuden osaamis- ja työelämätaitovaatimuksista ja niiden osoittamisesta ja tunnistamisesta
  • Järjestetään kohderyhmien näkökulmat ja tarpeet huomioiva avoin työelämän inspiraatiotapahtuma.

 

Kuvat: Atte Kesti, Miska Loimaala, Aapo Rainio