Osaamiskeskus

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen päätehtävä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Partion osaamiskeskus koordinoi monialaista yhteistyötä yhdessä nuorten, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa.

Nuorisoalan osaamiskeskukset rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Partion osaamiskeskuksen strategiset painopisteet ovat:

Työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen yhteiskunnassa

Painopisteen tarkennus 1

Koulutusten ja ohjelman validointi (opintopisteytys, EQF/NQF-tasoitusja kuvaaminen työelmätaidoin)

Painopisteen tarkennus 2

Digitaaliset kaikille yhteiset osaamismerkit

Painopisteen tarkennus 3

Virtuaalinen osaamiskiekko formaalisti ja nonformaalisti hankitun osaamisen integrointiin

Painopisteen tarkennus 4

Työkalujen toimivuuden ja hyödyllisyyden arviointi ja edelleen kehittäminen

Toimenpiteet:

 1. Koulutusten validointi ja validointiosaamisen jakaminen muille järjestöille
 2. Digitaalisten osaamismerkkien tekeminen ja käyttöönotto kohderyhmien kanssa yhteistyönä
 3. Virtuaalisen osaamiskiekon kriteerien ja käyttötarkoitusten määrittely yhteisesti, digitaalisen työvälineen suunnittelun aloittaminen
 4. Työkalujen käytettävyyden arviointi kaikkien kohderyhmien näkökulmasta: ostopalvelututkimus

Menetelmiä ja malleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen työllistyvyyden edistämiseksi

Painopisteen tarkennus 1

Moniammatilliset ja kaikkia kohderyhmiä osallistavat osaamisen tulkinta- ja toimintafoorumit. Tulevaisuuden työelämäosaamisen jatkuva määrittely

Painopisteen tarkennus 2

Opettajankoulutuksen sekä nuoriso-ohjaajien koulutuksen kehittämiseen osallistuminen nuoren osaamisen tunnistamiseen ja opinpolun silloittamiseen liittyen yhdessä työelämän kanssa

Painopisteen tarkennus 3

Nuorten vertaistunnistamisen menetelmien ja digitaalisen alustan kehittäminen toimintaympäristöksi

Painopisteen tarkennus 4

Service Learning ja Maker -tyyppisten vapaaehtoistoiminnan opinnollistamismenetelmien kehittäminen

Toimenpiteet:

 1. 2-3 alueellista monialaista em. kohderyhmistä koostuvaa AHOT-prosesseihin ja työelämätaitoihin liittyvää tulkintafoorumia toimii (esimerkiksi ammatillinen koulutus, korkeakoulut ja yliopistot, kolmas sektori, työnantajat)
 2. Kansalaisyhteiskuntalähtöisen pedagogiikan kehittäminen kahden opettajankoulutusorganisaation ja kahden nuorisoalan ammatillisen kouluttajan sekä työelämän kanssa. Konkreettisten yhteistyömallien kuvaaminen nuorille ja nuorten kanssa toimiville osaamisen silloittamiseen.
 3. Kehitetään vertaistunnistamisen toimintamalli ja -foorumi. Luodaan virtuaalinen alusta opiskelijoille ja harrastajille, jossa nuorten tunnistavat toinen toistensa osaamista. Määritellään opettajan/mentorin rooli ja tehtävät.
 4. Laaditaan toimintamalli vapaaehtoisen palvelutoiminnan opinnollistamiseksi kohderyhmien kanssa.

Nuorten työelämätaitojen ohjelma

(vuonna 2018 omarahoituksella/Lions liitto/Punainen sulka)

Painopisteen tarkennus 1

Nuorten taloudenhallinta- ja varainhankintaosaamisen kehittäminen yrittäjämäisellä otteella

Painopisteen tarkennus 2

Kesätyönhaun sparrauspaketti nuorille työelämätaitojen ja osaamisen tuomiseksi esille käytännössä

Painopisteen tarkennus 3

Työelämän inspiraatiopäivä: Kohderyhmien välinen dialogi tulevaisuuden osaamis- ja työelämätaitovaatimuksista ja niiden osoittamisesta ja tunnistamisesta

Toimenpiteet:

 1. Luodaan yhteinen varainhankinnan digitaalinen osaamismerkki, kehitetään työkaluja ja annetaan ohjausta nuorten taloudenhallintaosaamisen kehittymiseksi. Tukeudutaan kumppaneiden asiantuntijuuteen (esim. TAT, 4H-liitto, Suomen Yrittäjät)
 2. Tehdään nuorille ohjeisto kesätyöpaikan hakemiseksi ja ohjeita työnhaku- ja rekrytointitilanteen harjoittelemiseksi. Hyödynnetään ulkopuolisena palveluna rekrytoinnin asiantuntijoita kesätyöhakukampanjassa ja viestitään kampanjasta toimintatapana.
 3. Järjestetään kohderyhmien näkökulmat ja tarpeet huomioiva avoin työelämän inspiraatiotapahtuma.

 

Kuvat: Atte Kesti, Miska Loimaala, Aapo Rainio